GDPR

Privatlivspolitik

Webstedsadressen er: http://KroppenHuskerAlt.dk

Her kan du læse om, hvordan Shamanic Astrologer, Metasundhedsterapeut, MetaKinetics og Kinergetics Practioner Annette S Hansen håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Shamanic Astrologer Annette S Hansen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig som klient.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).


Dataansvarligs kontaktoplysninger

Navn: Annette S Hansen, Bogense

Mail: KroppenHuskerAlt@gmail.com

KONTAKT DATAANSVARLIG

Indsamling af personoplysninger

Shamanic Astrologer Annette S Hansen indsamler følgende oplysninger om dig som klient:

  • Navn
  • Fødselsdato, tidspunkt og sted
  • E-mail

Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål at jeg kan levere dig som klient en ydelse i form af en Shamanic Astrology Læsning og/eller en Kinesiologisk behandling.

Retsgrundlag for Læsningen/behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af en kontrakt).

Som klient har du mulighed for selv at få oplyst dit fødselstidspunkt. Du har også mulighed for at printe din journal og medbringe den.

Tidsperiode for læsning eller behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet. Efter endt forløb opbevares din journal i 5 år jf. Styrelsen for Patientsikkerheds regler omkring journalopbevaring.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens § 10.

Videregivelse af oplysninger

Jf. Persondataforordningens artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem Shamanic Astrologer Annette S Hansen videregiver dine oplysninger til:

Dine oplysninger bliver indtastet i Solar Fire og Astro Gold astrologi programmerne til udarbejdelse af horoskop tegninger samt udregning af transitter. Tolkningen sker dog ud fra Shamanic Astrology paradigmet, hvis undervisning jeg har fulgt, samt beståede eksaminer som Foundational TOTAMS Astrologer og lidt til. Jeg har forpligtet mig til fortsat at vedligeholde mine studier. 

Ingen oplysninger videregives til andre.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person har du nogle rettigheder, som Shamanic Astrologer Annette S Hansen naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningens artikel 15 har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun Annette S Hansen har adgang til dine oplysninger.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Annette S Hansen behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.